Sri Revanasiddeshwara Shantavva

New Release

Hididana Runda Bahuddur Ganda
albumHididana Runda Bahuddur Ganda
Sri Revanasiddeshwara Shantavva, Dec 30, 2022

Releases

Hididana Runda Bahuddur Ganda
Hididana Runda Bahuddur Ganda
Sri Revanasiddeshwara Shantavva

Top Songs

1. Sri Sri Revavasiddheswara Padha
1. Sri Sri Revavasiddheswara Padha
Sri Revanasiddeshwara Shantavva

3. Sabikarayelli Sabine Prathane
3. Sabikarayelli Sabine Prathane
Sri Revanasiddeshwara Shantavva

4. Sabikarayelli-Idappa Malappa Nadinudi
4. Sabikarayelli-Idappa Malappa Nadinudi
Sri Revanasiddeshwara Shantavva

5. Kaddi Pailwan Bandanappa
5. Kaddi Pailwan Bandanappa
Sri Revanasiddeshwara Shantavva

6. Swamy Nama Devar-Thilida Hogedu
6. Swamy Nama Devar-Thilida Hogedu
Sri Revanasiddeshwara Shantavva

7. Sathya Devaru Baara
7. Sathya Devaru Baara
Sri Revanasiddeshwara Shantavva

Top Albums

1. Hididana Runda Bahuddur Ganda
1. Hididana Runda Bahuddur Ganda
Sri Revanasiddeshwara Shantavva