Rajendar Vasuniya

Top Songs

1. Chal Chori Ramtudi - Bevda P.t 1
1. Chal Chori Ramtudi - Bevda P.t 1
DIPAK R BARIYA, Rahul Bhuriya, Dilip Thandar, Ajay Bhuriya & Rajendar Vasuniya

2. Javan Chori - Bevda P.t 2
2. Javan Chori - Bevda P.t 2
DIPAK R BARIYA, Rahul Bhuriya, Dilip Thandar, Ajay Bhuriya & Rajendar Vasuniya

3. Gamda Ni Chori - Bevda P.t 6
3. Gamda Ni Chori - Bevda P.t 6
DIPAK R BARIYA, Rahul Bhuriya, Dilip Thandar, Ajay Bhuriya & Rajendar Vasuniya

4. Dhulki - Bevda P.t 5
4. Dhulki - Bevda P.t 5
DIPAK R BARIYA, Rahul Bhuriya, Dilip Thandar, Ajay Bhuriya & Rajendar Vasuniya

5. Aamla Niche Talav - Bevda P.t 4
5. Aamla Niche Talav - Bevda P.t 4
DIPAK R BARIYA, Rahul Bhuriya, Dilip Thandar, Ajay Bhuriya & Rajendar Vasuniya

6. Maro Reshmi Rumal - Bevda P.t 8
6. Maro Reshmi Rumal - Bevda P.t 8
DIPAK R BARIYA, Rahul Bhuriya, Dilip Thandar, Ajay Bhuriya & Rajendar Vasuniya

7. Dada Dj Vagad De - Bevda P.t 3
7. Dada Dj Vagad De - Bevda P.t 3
DIPAK R BARIYA, Rahul Bhuriya, Dilip Thandar, Ajay Bhuriya & Rajendar Vasuniya

8. Choti Si Umar Ma - Bevda P.t 9
8. Choti Si Umar Ma - Bevda P.t 9
DIPAK R BARIYA, Rahul Bhuriya, Dilip Thandar, Ajay Bhuriya & Rajendar Vasuniya

9. Disko Vali Manjula - Bevda P.t 7
9. Disko Vali Manjula - Bevda P.t 7
DIPAK R BARIYA, Rahul Bhuriya, Dilip Thandar, Ajay Bhuriya & Rajendar Vasuniya