Pratyush Upadhyay

Releases

Anamorph
Anamorph
Pratyush Upadhyay
Tham Jata (Producer's Cut)
Tham Jata (Producer's Cut)
Pratyush Upadhyay [feat. Rohan Pathak, Evan Jacobson, Sarthak Raikwar, Vatan Dhuria, Bhawani Malviya, Yash Bhojwani, Ishan Bhand & Hansraj Shankushal]

Top Songs

1. Tham Jata (Producer's Cut)
1. Tham Jata (Producer's Cut)
Pratyush Upadhyay [feat. Rohan Pathak, Evan Jacobson, Sarthak Raikwar, Vatan Dhuria, Bhawani Malviya, Yash Bhojwani, Ishan Bhand & Hansraj Shankushal]

2. Hush River (Producer's Cut)
2. Hush River (Producer's Cut)
Pratyush Upadhyay [feat. USP]

3. Tandav X
3. Tandav X
Pratyush Upadhyay [feat. Lt. Shri Brijnandan Upadhyay & Dr. Balram Upadhyay]

4. In Heaven (A=432Hz) (Shatarchi Hundet Remix)
4. In Heaven (A=432Hz) (Shatarchi Hundet Remix)
Pratyush Upadhyay [feat. Sarthak Raikwar, Shwetang Shankar, Rohan Pathak & Shatarchi Hundet]

5. Petrichor (A=432Hz)
5. Petrichor (A=432Hz)
Pratyush Upadhyay

6. Tham Jata (Shatarchi Hundet Remix)
6. Tham Jata (Shatarchi Hundet Remix)
Pratyush Upadhyay [feat. Rohan Pathak, Evan Jacobson, Sarthak Raikwar, Ishan Bhand, Vatan Dhuria, Bhawani Malviya, Hansraj Shankushal & Shatarchi Hundet]

Top Albums

1. Anamorph
1. Anamorph
Pratyush Upadhyay