Artist

Om Prakash Vidyarthi

New Release

Mohabat Ke Farz
albumMohabat Ke Farz
Om Prakash Vidyarthi, Dec 30, 2021

Popular Songs

Pyar Ke Bandhan
Pyar Ke Bandhan
Om Prakash Vidyarthi

A Maiya Kharna Karibo
A Maiya Kharna Karibo
Om Prakash Vidyarthi

Pyar Ke Bandhan
Pyar Ke Bandhan
Om Prakash Vidyarthi

Sasu Ji Ke Betwa
Sasu Ji Ke Betwa
Om Prakash Vidyarthi

Penhi Piyariya
Penhi Piyariya
Om Prakash Vidyarthi

Mohabat Ke Farz
Mohabat Ke Farz
Om Prakash Vidyarthi

A Maiya Kharna Karibo
A Maiya Kharna Karibo
Om Prakash Vidyarthi

Sasu Ji Ke Betwa
Sasu Ji Ke Betwa
Om Prakash Vidyarthi

Mohabat Ke Farz
Mohabat Ke Farz
Om Prakash Vidyarthi

Penhi Piyariya
Penhi Piyariya
Om Prakash Vidyarthi

Popular Albums

Sasu Ji Ke Betwa
Sasu Ji Ke Betwa
Om Prakash Vidyarthi
2021
Sasu Ji Ke Betwa
Sasu Ji Ke Betwa
Om Prakash Vidyarthi
2021
A Maiya Kharna Karibo
A Maiya Kharna Karibo
Om Prakash Vidyarthi
2021
Pyar Ke Bandhan
Pyar Ke Bandhan
Om Prakash Vidyarthi
2021
A Maiya Kharna Karibo
A Maiya Kharna Karibo
Om Prakash Vidyarthi
2021
Penhi Piyariya
Penhi Piyariya
Om Prakash Vidyarthi
2021
Penhi Piyariya
Penhi Piyariya
Om Prakash Vidyarthi
2021
Mohabat Ke Farz
Mohabat Ke Farz
Om Prakash Vidyarthi
2021
Mohabat Ke Farz
Mohabat Ke Farz
Om Prakash Vidyarthi
2021
Pyar Ke Bandhan
Pyar Ke Bandhan
Om Prakash Vidyarthi
2021

0:00