Shantilal Vataliya Kaushik Sindhav

Releases

Shankar Parvati Ni Mojadi
Shankar Parvati Ni Mojadi
Niranjan Pandya, Rekha Rathod, Prabhat Barot & Shantilal Vataliya Kaushik Sindhav

Top Songs

1. Shankar Parvati Ni Mojadi Pt-1
1. Shankar Parvati Ni Mojadi Pt-1
Niranjan Pandya, Rekha Rathod, Prabhat Barot & Shantilal Vataliya Kaushik Sindhav

2. Shankar Parvati Ni Mojadi Pt-2
2. Shankar Parvati Ni Mojadi Pt-2
Niranjan Pandya, Rekha Rathod, Prabhat Barot & Shantilal Vataliya Kaushik Sindhav

Top Albums

1. Shankar Parvati Ni Mojadi
1. Shankar Parvati Ni Mojadi
Niranjan Pandya, Rekha Rathod, Prabhat Barot & Shantilal Vataliya Kaushik Sindhav