Artist

Ns Quốc Kiệt

Popular Songs

Chuyên Tình Liên Hoa Hoà Thượng (Phần 1) 1
Chuyên Tình Liên Hoa Hoà Thượng (Phần 1) 1
NSUT Thoại Mỹ, Ns Tô Châu, NSƯT Phượng Loan, Nsưt Út Bạch Lan, Ns Điền Trung, Ns Quốc Kiệt, Ns Hồng Lan, Ns Chí Cường, Ns Thanh Sử, Ns Trần Kim Lợi, Ns Hữu Tài, Ns Hồng Sáp, Ns Hoàng Phúc, Ns Hoàng Quân & Ns Hoàng Điệp

Chuyên Tình Liên Hoa Hoà Thượng (Phần 1) 3
Chuyên Tình Liên Hoa Hoà Thượng (Phần 1) 3
NSUT Thoại Mỹ, Ns Tô Châu, NSƯT Phượng Loan, Nsưt Út Bạch Lan, Ns Điền Trung, Ns Quốc Kiệt, Ns Hồng Lan, Ns Chí Cường, Ns Thanh Sử, Ns Trần Kim Lợi, Ns Hữu Tài, Ns Hồng Sáp, Ns Hoàng Phúc, Ns Hoàng Quân & Ns Hoàng Điệp

Chuyên Tình Liên Hoa Hoà Thượng (Phần 1) 2
Chuyên Tình Liên Hoa Hoà Thượng (Phần 1) 2
NSUT Thoại Mỹ, Ns Tô Châu, NSƯT Phượng Loan, Nsưt Út Bạch Lan, Ns Điền Trung, Ns Quốc Kiệt, Ns Hồng Lan, Ns Chí Cường, Ns Thanh Sử, Ns Trần Kim Lợi, Ns Hữu Tài, Ns Hồng Sáp, Ns Hoàng Phúc, Ns Hoàng Quân & Ns Hoàng Điệp

Chuyên Tình Liên Hoa Hoà Thượng (Phần 1) 4
Chuyên Tình Liên Hoa Hoà Thượng (Phần 1) 4
NSUT Thoại Mỹ, Ns Tô Châu, NSƯT Phượng Loan, Nsưt Út Bạch Lan, Ns Điền Trung, Ns Quốc Kiệt, Ns Hồng Lan, Ns Chí Cường, Ns Thanh Sử, Ns Trần Kim Lợi, Ns Hữu Tài, Ns Hồng Sáp, Ns Hoàng Phúc, Ns Hoàng Quân & Ns Hoàng Điệp

0:00