Chih-Er Liu

Top Songs

1. Juggling for Jing Hu, Pipa, Harpsichord, Chinese Gong and Drum (Live)
1. Juggling for Jing Hu, Pipa, Harpsichord, Chinese Gong and Drum (Live)
Hsiao-Chiao Chen, Hsuan Chang Kitano, Cheng-Chun Hunag, An Tsai, Kuan-Hsien Ho, Chih-Er Liu & An-Jia Chang