Artist

NSUT Ngọc Bích

Popular Songs

Quân tử vu dịch
Quân tử vu dịch
NSUT Ngọc Bích & Quốc Phòng

Xẩm nhị tình
Xẩm nhị tình
NSUT Ngọc Bích

Dương xuân - Ngâm bốn mùa
Dương xuân - Ngâm bốn mùa
NSUT Ngọc Bích & Tốp nữ

Đò đưa
Đò đưa
NSUT Ngọc Bích & Tốp nữ

Đào liễu
Đào liễu
NSUT Ngọc Bích

Luyện năm cung
Luyện năm cung
NSUT Ngọc Bích

Con nhện giăng mùng
Con nhện giăng mùng
NSUT Ngọc Bích

Tò vò
Tò vò
NSUT Ngọc Bích

Popular Albums

Huê tình - Ngọc Bích
Huê tình - Ngọc Bích
NSUT Ngọc Bích

0:00