Artist

Priya Sisters (Shanmukhapriya, Haripriya)

Popular Songs

Kondalalo
Kondalalo
Priya Sisters (Shanmukhapriya, Haripriya)

Oora Choopu
Oora Choopu
Priya Sisters (Shanmukhapriya, Haripriya)

Indariki
Indariki
Priya Sisters (Shanmukhapriya, Haripriya)

Udayadri
Udayadri
Priya Sisters (Shanmukhapriya, Haripriya)

Illalo Pranatarti
Illalo Pranatarti
Priya Sisters (Shanmukhapriya, Haripriya)

Janani Ninu Vina
Janani Ninu Vina
Priya Sisters (Shanmukhapriya, Haripriya)

Ra Ra Ra Maaintidaka
Ra Ra Ra Maaintidaka
Priya Sisters (Shanmukhapriya, Haripriya)

Rama Nannu
Rama Nannu
Priya Sisters (Shanmukhapriya, Haripriya)

Indira Ramanu
Indira Ramanu
Priya Sisters (Shanmukhapriya, Haripriya)

Raa Raa Maayinti
Raa Raa Maayinti
Priya Sisters (Shanmukhapriya, Haripriya)

Rama Nannu
Rama Nannu
Priya Sisters (Shanmukhapriya, Haripriya)

0:00