Artist

כרמלה גרוס ואגנר

Popular Songs

Elbon
Elbon
כרמלה גרוס ואגנר & ערן צור

Edut (Monologue)
Edut (Monologue)
כרמלה גרוס ואגנר & ערן צור

Hachaver Shel Hamshuga
Hachaver Shel Hamshuga
כרמלה גרוס ואגנר & ערן צור

בגן שלך
בגן שלך
כרמלה גרוס ואגנר

Neshel HaNachash
Neshel HaNachash
כרמלה גרוס ואגנר & ערן צור

Od Tudbar Hamachala
Od Tudbar Hamachala
כרמלה גרוס ואגנר & ערן צור

עלבון
עלבון
כרמלה גרוס ואגנר

Bagan Shelach
Bagan Shelach
כרמלה גרוס ואגנר & ערן צור

Nashim Kotvot Shira
Nashim Kotvot Shira
כרמלה גרוס ואגנר & ערן צור

Tmuna Impressionistit
Tmuna Impressionistit
כרמלה גרוס ואגנר & ערן צור

Perach Shachor
Perach Shachor
כרמלה גרוס ואגנר & ערן צור

Ratuv VeCham
Ratuv VeCham
כרמלה גרוס ואגנר & ערן צור

Popular Albums

Perach Shachor
Perach Shachor
כרמלה גרוס ואגנר & ערן צור

0:00