Manohar Mahajan

Releases

Bhim Aur Bakasur
Bhim Aur Bakasur
EP • 2020

Top Songs

1. Doodh Le Lo
1. Doodh Le Lo
Manohar Mahajan, Sayeed-Ul-Hassan, Ramesh Tiwari, Ajay Chaddha, Ajay Kashmiri, Munna Khan, Kalim Mojiram & Rupa Sangle

2. Aati Hi Hogi
2. Aati Hi Hogi
Manohar Mahajan, Sayeed-Ul-Hassan, Ramesh Tiwari, Ajay Chaddha, Ajay Kashmiri & Munna Khan

3. Ghee Ki Dukaan
3. Ghee Ki Dukaan
Manohar Mahajan, Sayeed-Ul-Hassan, Ramesh Tiwari, Ajay Chaddha, Ajay Kashmiri, Munna Khan & Kalim Mojiram

4. Mr. Murari Lal
4. Mr. Murari Lal
Manohar Mahajan, Sayeed-Ul-Hassan, Ramesh Tiwari, Ajay Chaddha, Ajay Kashmiri, Munna Khan, Kalim Mojiram & Rupa Sangle

5. Operation Ke Baad / Kamar Mein Dard
5. Operation Ke Baad / Kamar Mein Dard
Manohar Mahajan, Sayeed-Ul-Hassan, Ramesh Tiwari, Ajay Chaddha, Ajay Kashmiri, Munna Khan, Kalim Mojiram & Rupa Sangle

6. Seedhi
6. Seedhi
Manohar Mahajan, Sayeed-Ul-Hassan, Ramesh Tiwari, Ajay Chaddha, Ajay Kashmiri, Munna Khan & Kalim Mojiram

7. Bachche
7. Bachche
Manohar Mahajan, Sayeed-Ul-Hassan, Ramesh Tiwari, Ajay Chaddha, Ajay Kashmiri, Munna Khan, Kalim Mojiram & Rupa Sangle

8. Seat / Bukhar
8. Seat / Bukhar
Manohar Mahajan, Sayeed-Ul-Hassan, Ramesh Tiwari, Ajay Chaddha, Ajay Kashmiri, Munna Khan & Kalim Mojiram

9. Ticket Master
9. Ticket Master
Manohar Mahajan, Sayeed-Ul-Hassan, Ramesh Tiwari, Ajay Chaddha, Ajay Kashmiri, Munna Khan, Kalim Mojiram & Rupa Sangle

10. Meri Biwi
10. Meri Biwi
Manohar Mahajan, Sayeed-Ul-Hassan, Ramesh Tiwari, Ajay Chaddha, Ajay Kashmiri, Munna Khan & Kalim Mojiram

11. Teacher
11. Teacher
Manohar Mahajan, Sayeed-Ul-Hassan, Ramesh Tiwari, Ajay Chaddha, Ajay Kashmiri, Munna Khan, Kalim Mojiram & Rupa Sangle

12. Lallu Bhai
12. Lallu Bhai
Manohar Mahajan, Sayeed-Ul-Hassan, Ramesh Tiwari, Ajay Chaddha, Ajay Kashmiri, Munna Khan & Kalim Mojiram