Artist

D. Sujatha Devi

Popular Songs

Ardha Rathri Kalaloki
Ardha Rathri Kalaloki
Thirupathi Thyaga Raju, Vasanthala Prabhavathi, K. V. Hanumantharao & D. Sujatha Devi

Malli Rammanadu
Malli Rammanadu
Thirupathi Thyaga Raju, Vasanthala Prabhavathi, K. V. Hanumantharao & D. Sujatha Devi

Settu Kommalameeda
Settu Kommalameeda
Thirupathi Thyaga Raju, Vasanthala Prabhavathi, K. V. Hanumantharao & D. Sujatha Devi

Tholi Elugu Thongi
Tholi Elugu Thongi
Thirupathi Thyaga Raju, Vasanthala Prabhavathi, K. V. Hanumantharao & D. Sujatha Devi

Nidra Manu Settuneeda
Nidra Manu Settuneeda
Thirupathi Thyaga Raju, Vasanthala Prabhavathi, K. V. Hanumantharao & D. Sujatha Devi

Ennallakochavu Mava
Ennallakochavu Mava
Various, K. V. Hanumantharao & D. Sujatha Devi

Ninnu Telusa
Ninnu Telusa
Thirupathi Thyaga Raju, Vasanthala Prabhavathi, K. V. Hanumantharao & D. Sujatha Devi

Poola Rekulo Kalli
Poola Rekulo Kalli
Thirupathi Thyaga Raju, Vasanthala Prabhavathi, K. V. Hanumantharao & D. Sujatha Devi

Malli Matantene
Malli Matantene
Thirupathi Thyaga Raju, Vasanthala Prabhavathi, K. V. Hanumantharao & D. Sujatha Devi

Vuyyala Jampala
Vuyyala Jampala
Thirupathi Thyaga Raju, Vasanthala Prabhavathi, K. V. Hanumantharao & D. Sujatha Devi

0:00