Ashok Parki

Top Songs

1. Ughad Dar Tu Ughad Kawade
1. Ughad Dar Tu Ughad Kawade
Ajit Kadkade, Ashok Parki & Shantaram Nandgaonkar

2. Ya Anant Suryaprakasha
2. Ya Anant Suryaprakasha
Uday Upadhyay, Suhasini, Ashok Parki & Shantaram Nandgaonkar

3. Kiti Sangu Saye Baai
3. Kiti Sangu Saye Baai
Uttara Kelkar, Ashok Parki & Shantaram Nandgaonkar

4. Tujhya Navaat Navaat
4. Tujhya Navaat Navaat
Kavita Krishnamurthy, Ashok Parki & Shantaram Nandgaonkar

5. Hey Mahamanwa
5. Hey Mahamanwa
Arun Ingle, Suhasini, Ashok Parki & Shantaram Nandgaonkar

6. Samtechya Chhayekhali
6. Samtechya Chhayekhali
Arun Ingle, Ashok Parki & Shantaram Nandgaonkar

7. Janaar Kuthe Ha Jatha
7. Janaar Kuthe Ha Jatha
Ajit Kadkade, Ashok Parki & Shantaram Nandgaonkar

8. Bheemshakti Tarihi Saday
8. Bheemshakti Tarihi Saday
Kavita Krishnamurthy, Ashok Parki & Shantaram Nandgaonkar