Artist

Mittha Khan Khana

Popular Songs

Aisi Laal Tujh Bin(Shabad)
Aisi Laal Tujh Bin(Shabad)
Parveen Bharta, Atul Sharma, Ram Saran Joshila, Gill Bharti Wala, Mittha Khan Khana, Onkar Mehatpur Uldhani & Nirdan Kartarpuri

Satgur Sahara Hai
Satgur Sahara Hai
Parveen Bharta, Atul Sharma, Ram Saran Joshila, Gill Bharti Wala, Mittha Khan Khana, Onkar Mehatpur Uldhani & Nirdan Kartarpuri

Kanshi Wich Aaya
Kanshi Wich Aaya
Parveen Bharta, Atul Sharma, Ram Saran Joshila, Gill Bharti Wala, Mittha Khan Khana, Onkar Mehatpur Uldhani & Nirdan Kartarpuri

Meraan Satgur Bakshan Haar
Meraan Satgur Bakshan Haar
Parveen Bharta, Atul Sharma, Ram Saran Joshila, Gill Bharti Wala, Mittha Khan Khana, Onkar Mehatpur Uldhani & Nirdan Kartarpuri

Mere Bhag Jagawan Aa Gaya
Mere Bhag Jagawan Aa Gaya
Parveen Bharta, Atul Sharma, Ram Saran Joshila, Gill Bharti Wala, Mittha Khan Khana, Onkar Mehatpur Uldhani & Nirdan Kartarpuri

Aarti
Aarti
Parveen Bharta, Atul Sharma, Ram Saran Joshila, Gill Bharti Wala, Mittha Khan Khana, Onkar Mehatpur Uldhani & Nirdan Kartarpuri

Kaum Sadiaan Taun Suti Nu
Kaum Sadiaan Taun Suti Nu
Parveen Bharta, Atul Sharma, Ram Saran Joshila, Gill Bharti Wala, Mittha Khan Khana, Onkar Mehatpur Uldhani & Nirdan Kartarpuri

Meera Bachrhi
Meera Bachrhi
Parveen Bharta, Atul Sharma, Ram Saran Joshila, Gill Bharti Wala, Mittha Khan Khana, Onkar Mehatpur Uldhani & Nirdan Kartarpuri

0:00