Tao Zhang

Top Songs

1. Zhou Ren Returns to the House
1. Zhou Ren Returns to the House
Lei Zhang, Guoning Liu, Zhenping Zhu, Xiong Xiao & Tao Zhang

2. Flame Colt
2. Flame Colt
Xiaochao Su, Fuyin Jiao, Weixuan Guo, Hengyi Wang & Tao Zhang

3. Wudianpo . Farewell in the Kiln
3. Wudianpo . Farewell in the Kiln
Lei Zhang, Guoning Liu, Zhenping Zhu, Xiong Xiao & Tao Zhang

4. Three Drops of Blood - Alignment
4. Three Drops of Blood - Alignment
Lei Zhang, Guoning Liu, Zhenping Zhu, Xiong Xiao & Tao Zhang