Khurshid Talha

Top Songs

1. Hai Kalame Elahi
1. Hai Kalame Elahi
Khurshid Talha

2. Mere Amal Ka Badla
2. Mere Amal Ka Badla
Khurshid Talha