Sato Yuko

Releases

Ryukyu Standard
Ryukyu Standard
Album • 2015

Top Songs

1. Umaku Kamade
1. Umaku Kamade
Hiyajo Atsuko & Sato Yuko

2. Asadoya Yunta
2. Asadoya Yunta
Hiyajo Atsuko & Sato Yuko

3. Musume Jintoyo
3. Musume Jintoyo
Hiyajo Atsuko & Sato Yuko

4. Itta Anma Makaiga
4. Itta Anma Makaiga
Hiyajo Atsuko & Sato Yuko

5. Tinsagu Nu Hana
5. Tinsagu Nu Hana
Hiyajo Atsuko & Sato Yuko

6. Akata Sundunchi
6. Akata Sundunchi
Hiyajo Atsuko & Sato Yuko

7. Chinnuku Jusii
7. Chinnuku Jusii
Hiyajo Atsuko & Sato Yuko

8. Shimajima Kaisha
8. Shimajima Kaisha
Hiyajo Atsuko & Sato Yuko

9. Jin Jin
9. Jin Jin
Hiyajo Atsuko & Sato Yuko

10. Tsuki Nu Kaisha
10. Tsuki Nu Kaisha
Hiyajo Atsuko & Sato Yuko

Top Albums

1. Ryukyu Standard
1. Ryukyu Standard
Album • 2015