Artist

Eshvar Mali

Popular Songs

Talavar Kambar Gholna
Talavar Kambar Gholna
Vijay Naik, Sangita Samudre, Eshvar Mali & Rahul Sandanshiv

Sutani Pahuni
Sutani Pahuni
Vijay Naik, Sangita Samudre, Eshvar Mali & Rahul Sandanshiv

Por Nakhravali
Por Nakhravali
Vijay Naik, Sangita Samudre, Eshvar Mali & Rahul Sandanshiv

Lakh Lakh Sonani Jejuri
Lakh Lakh Sonani Jejuri
Vijay Naik, Sangita Samudre, Eshvar Mali & Rahul Sandanshiv

Aay Luv U
Aay Luv U
Vijay Naik, Sangita Samudre, Eshvar Mali & Rahul Sandanshiv

Dharani May
Dharani May
Vijay Naik, Sangita Samudre, Eshvar Mali & Rahul Sandanshiv

Cholini Gath Tang Zai
Cholini Gath Tang Zai
Vijay Naik, Sangita Samudre, Eshvar Mali & Rahul Sandanshiv

Chalay Paru
Chalay Paru
Vijay Naik, Sangita Samudre, Eshvar Mali & Rahul Sandanshiv

Bin Hundan
Bin Hundan
Vijay Naik, Sangita Samudre, Eshvar Mali & Rahul Sandanshiv

Mani Nachani Badhai
Mani Nachani Badhai
Vijay Naik, Sangita Samudre, Eshvar Mali & Rahul Sandanshiv

0:00