Fakir Shabuddin

Releases

700 Takar Gaan
700 Takar Gaan
E
Pritom Hasan, Fakir Shabuddin & Sabila
Sharothi
Sharothi
Fakir Shabuddin

Top Songs

1. 700 Takar Gaan
1. 700 Takar Gaan
E
Pritom Hasan, Fakir Shabuddin & Sabila

2. Maya Lagere
2. Maya Lagere
Fakir Shabuddin

3. Amare Fele
3. Amare Fele
Fakir Shabuddin

4. Kon Shagore
4. Kon Shagore
Fakir Shabuddin

5. Bondhu Amar
5. Bondhu Amar
Fakir Shabuddin

6. Jodi Ar Kono
6. Jodi Ar Kono
Fakir Shabuddin

7. Sharothi
7. Sharothi
Fakir Shabuddin

8. Ontor Kande
8. Ontor Kande
Fakir Shabuddin

9. Tora Prane Bondia
9. Tora Prane Bondia
Fakir Shabuddin

10. Dukher Kotha
10. Dukher Kotha
Fakir Shabuddin

11. Thakte Khuda
11. Thakte Khuda
Fakir Shabuddin

Top Albums

1. Sharothi
1. Sharothi
Fakir Shabuddin