Artist

Nagai R Muralidharan

Popular Songs

Vilayadiedinerama - Ragam Shanmukhapriya - Talam Adi
Vilayadiedinerama - Ragam Shanmukhapriya - Talam Adi
Maharajapuram Santhanam, Maharajapuram S Srinivasan, Nagai R Muralidharan & Vellore R Ramabhadran

Ksheerabdhi - Ragam Ragamalika - Talam Adi
Ksheerabdhi - Ragam Ragamalika - Talam Adi
Maharajapuram Santhanam, Maharajapuram S Srinivasan, Nagai R Muralidharan & Vellore R Ramabhadran

Sarasuda- Ragam Tanam Pallavi - Ragam Saveri - Talam Tisra Triputa
Sarasuda- Ragam Tanam Pallavi - Ragam Saveri - Talam Tisra Triputa
Maharajapuram Santhanam, Maharajapuram S Srinivasan, Nagai R Muralidharan & Vellore R Ramabhadran

Raghuvamsa - Ragam Kadanakutuhalam - Talam Adi
Raghuvamsa - Ragam Kadanakutuhalam - Talam Adi
Maharajapuram Santhanam, Maharajapuram S Srinivasan, Nagai R Muralidharan & Vellore R Ramabhadran

Brochevarevarura - Ragam Khamas - Talam Adi
Brochevarevarura - Ragam Khamas - Talam Adi
Maharajapuram Santhanam, Maharajapuram S Srinivasan, Nagai R Muralidharan & Vellore R Ramabhadran

0:00