Artist

Marit Kristine H Sara

Popular Songs

Máden Májjá
Máden Májjá
Marit Kristine H Sara

Máhtte Duommá
Máhtte Duommá
Marit Kristine H Sara

Biret Iŋger
Biret Iŋger
Marit Kristine H Sara

Máhte Niillas
Máhte Niillas
Marit Kristine H Sara

Nils Májjen
Nils Májjen
Marit Kristine H Sara

0:00