Artist

Ushasri

Popular Songs

Sundara Kanda
Sundara Kanda
Parupalli Ranganath & Ushasri

Drona Parvam
Drona Parvam
Parupalli Ranganath & Ushasri

Yudda Kanda
Yudda Kanda
Parupalli Ranganath & Ushasri

Kshkinda Kanda
Kshkinda Kanda
Parupalli Ranganath & Ushasri

Karna Parvam
Karna Parvam
Parupalli Ranganath & Ushasri

Udyoga Parvam
Udyoga Parvam
Parupalli Ranganath & Ushasri

Udyoga Parvam
Udyoga Parvam
Parupalli Ranganath & Ushasri

Virata Parvam
Virata Parvam
Parupalli Ranganath & Ushasri

Balakanda Part - 2
Balakanda Part - 2
Parupalli Ranganath & Ushasri

Adhi Parvam
Adhi Parvam
Parupalli Ranganath & Ushasri

Yudda Kanda
Yudda Kanda
Parupalli Ranganath & Ushasri

Balakanda Part - 1
Balakanda Part - 1
Parupalli Ranganath & Ushasri

0:00