Vladimir Popovich

Top Songs

1. Tchaikovsky: Pique Dame, Op. 68, TH.10 / Act 3 - "Tak v nenastnye dni"
1. Tchaikovsky: Pique Dame, Op. 68, TH.10 / Act 3 - "Tak v nenastnye dni"
Chorus Of The Yugoslav Army, Drago Petrovich, Zhika Yovanovich, Vladimir Popovich, Alexander Veselinovich, Jovan Gligorievich, Dushan Popovich, Alexander Marinkovich, Belgrade National Opera Orchestra & Kreshimir Baranovich

2. Tchaikovsky: Pique Dame, Op. 68, TH.10 / Act 3 - "Dana!"
2. Tchaikovsky: Pique Dame, Op. 68, TH.10 / Act 3 - "Dana!"
Alexander Veselinovich, Zhika Yovanovich, Vladimir Popovich, Drago Petrovich, Jovan Gligorievich, Dushan Popovich, Chorus Of The Yugoslav Army, Belgrade National Opera Orchestra & Kreshimir Baranovich

3. Mussorgsky: Khovanshchina - Compl. & Orch. Rimsky-Korsakov / Act 1 - "Ei! Ei ti! Strochilo!"
3. Mussorgsky: Khovanshchina - Compl. & Orch. Rimsky-Korsakov / Act 1 - "Ei! Ei ti! Strochilo!"
Vladimir Popovich, Stepan Andrashevich, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra & Kreshimir Baranovich

4. Mussorgsky: Khovanshchina - Compl. & Orch. Rimsky-Korsakov - Act 1 - "Podoidu, podoidu...pod Ivangorod"
4. Mussorgsky: Khovanshchina - Compl. & Orch. Rimsky-Korsakov - Act 1 - "Podoidu, podoidu...pod Ivangorod"
Krsta Krstich, George Djurgevich, Vladimir Popovich, Stepan Andrashevich, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra & Kreshimir Baranovich