Belgrade National Opera Chorus

Releases

Top Songs

1. Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden / Act 3 - "Da zdravstvuyet premudri"
1. Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden / Act 3 - "Da zdravstvuyet premudri"
Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra & Kreshimir Baranovich

2. Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden / Prologue - "Domoi idi!  Postoite! Kak zhe eto?"
2. Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden / Prologue - "Domoi idi! Postoite! Kak zhe eto?"
Lubitza Versaykoun, Nikola Janchich, Sofiya Jankovich, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra & Kreshimir Baranovich

3. Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden / Act 2 - Introduction ..."Vyeshchiye, zvonkiye struni rokochut"
3. Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden / Act 2 - Introduction ..."Vyeshchiye, zvonkiye struni rokochut"
Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra & Kreshimir Baranovich

4. Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden / Act 4 - "A mi proso, syeyali, syeyali"
4. Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden / Act 4 - "A mi proso, syeyali, syeyali"
Dushan Popovich, Stepan Andrashevich, Sofiya Jankovich, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra & Kreshimir Baranovich

5. Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden / Act 4 - "Izvol, ditya"
5. Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden / Act 4 - "Izvol, ditya"
Valeria Heybalova, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra & Kreshimir Baranovich

6. Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden / Act 2 - "Privyet tebye, premudri, veliki Berendyei"
6. Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden / Act 2 - "Privyet tebye, premudri, veliki Berendyei"
Militza Miladinovich, Valeria Heybalova, Ilya Gligorievich, Bogolub Grubach, Krsta Krstich, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra & Kreshimir Baranovich

7. Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden / Act 3 - "Ai, vo pole, ai, vo pole"
7. Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden / Act 3 - "Ai, vo pole, ai, vo pole"
Sofiya Jankovich, Militza Miladinovich, Nikola Janchich, Stepan Andrashevich, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra & Kreshimir Baranovich

8. Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden / Act 4 - "Svyet i sila, bog Yarilo"
8. Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden / Act 4 - "Svyet i sila, bog Yarilo"
Valeria Heybalova, Militza Miladinovich, Stepan Andrashevich, Ilya Gligorievich, Nikola Janchich, Lubitza Versaykoun, Bogolub Grubach, Krsta Krstich, Sofiya Jankovich, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra & Kreshimir Baranovich

9. Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden / Prologue - "Sbiralis ptitsi, sbiralis pyevchi"
9. Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden / Prologue - "Sbiralis ptitsi, sbiralis pyevchi"
Bireska Tzveych, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra & Kreshimir Baranovich

10. Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden / Act 1 - "Podruzhenki! Vesyoluyu syerdtsa"
10. Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden / Act 1 - "Podruzhenki! Vesyoluyu syerdtsa"
Valeria Heybalova, Sofiya Jankovich, Dushan Popovich, Nikola Janchich, Lubitza Versaykoun, Militza Miladinovich, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra & Kreshimir Baranovich

11. Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden / Act 3 - "Spasibo, Lyel! Devitsi, ne stidites!"
11. Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden / Act 3 - "Spasibo, Lyel! Devitsi, ne stidites!"
Stepan Andrashevich, Sofiya Jankovich, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra & Kreshimir Baranovich

12. Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden / Act 1 - "Golubushki-podruzhki, poglyadite!"
12. Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden / Act 1 - "Golubushki-podruzhki, poglyadite!"
Valeria Heybalova, Dushan Popovich, Militza Miladinovich, Belgrade National Opera Chorus, Belgrade National Opera Orchestra & Kreshimir Baranovich