Artist

Goutam Ghosal

Albums

Megh Pakhi
Megh Pakhi
Goutam Ghosal
Majlish
Majlish
Goutam Ghosal
Kamal Geeti
Kamal Geeti
Goutam Ghosal
Bandhu
Bandhu
Goutam Ghosal
Nana Range
Nana Range
Goutam Ghosal
Antamil
Antamil
Goutam Ghosal
Ek Mutho Roddur
Ek Mutho Roddur
Raja Chattopadhyay, Somnath Chakraborty, Shamik Sinha & Goutam Ghosal
Rupkatha
Rupkatha
Viki Dutta, Debasish Ganguly, Titul & Goutam Ghosal
Roder Abhimaan
Roder Abhimaan
Sanku Mitra & Goutam Ghosal
Roddur
Roddur
Goutam Ghosal

Popular Songs

Nai Nai E Madhur Khela
Nai Nai E Madhur Khela
Goutam Ghosal & Rabindranath Tagore

Neel Digonte
Neel Digonte
Jayati Chakraborty & Goutam Ghosal

Ke Mone Rakhe
Ke Mone Rakhe
Goutam Ghosal

Haowa Eshe
Haowa Eshe
Goutam Ghosal

Sokal Theke Sob
Sokal Theke Sob
Goutam Ghosal

Jodi Chhere Dao
Jodi Chhere Dao
Goutam Ghosal

Aami Nei Bhebe
Aami Nei Bhebe
Goutam Ghosal

Raateri Taraye
Raateri Taraye
Goutam Ghosal

Meghe Meghe Aakash
Meghe Meghe Aakash
Goutam Ghosal

Rajani Gondha
Rajani Gondha
Goutam Ghosal

Tomar Katha Bhebe
Tomar Katha Bhebe
Goutam Ghosal

Popular Albums

Megh Pakhi
Megh Pakhi
Goutam Ghosal
Majlish
Majlish
Goutam Ghosal
Kamal Geeti
Kamal Geeti
Goutam Ghosal
Roddur
Roddur
Goutam Ghosal
Megh Pakhi
Megh Pakhi
Goutam Ghosal
Antamil
Antamil
Goutam Ghosal
Ek Mutho Roddur
Ek Mutho Roddur
Raja Chattopadhyay, Somnath Chakraborty, Shamik Sinha & Goutam Ghosal
Roder Abhimaan
Roder Abhimaan
Sanku Mitra & Goutam Ghosal
Rupkatha
Rupkatha
Viki Dutta, Debasish Ganguly, Titul & Goutam Ghosal
Majlish
Majlish
Goutam Ghosal
Bandhu
Bandhu
Goutam Ghosal
Nana Range
Nana Range
Goutam Ghosal