Artist

Svetoslav Obretenov Bulgarian Choir

Popular Songs

Vo Tsarstve Tvoyem (In Thine Kingdom)
Vo Tsarstve Tvoyem (In Thine Kingdom)
Svetoslav Obretenov Bulgarian Choir

Dostoyno Yest (It is Fitting)
Dostoyno Yest (It is Fitting)
Svetoslav Obretenov Bulgarian Choir

Velika Ekteniya (Great Litany)
Velika Ekteniya (Great Litany)
Svetoslav Obretenov Bulgarian Choir

Veruyu (Credo)
Veruyu (Credo)
Svetoslav Obretenov Bulgarian Choir

Tebe Poyem (To Thee We Sing)
Tebe Poyem (To Thee We Sing)
Svetoslav Obretenov Bulgarian Choir

Otche Nash (Our Father)
Otche Nash (Our Father)
Svetoslav Obretenov Bulgarian Choir

Slava I Edinorodni (Glory and Only Begotten)
Slava I Edinorodni (Glory and Only Begotten)
Svetoslav Obretenov Bulgarian Choir

Popular Albums

Slavonic Orthodox Liturgy
Slavonic Orthodox Liturgy
Svetoslav Obretenov Bulgarian Choir

0:00