Artist

Uma Phalke

Popular Songs

Rag Shri: Hori-Dhamar Composition
Rag Shri: Hori-Dhamar Composition
Uday Bhawalkar, Manik Munde, Uma Phalke & Marianne Svašek

Raga Mishra Bhairavi: Compositions in Fast Tintal
Raga Mishra Bhairavi: Compositions in Fast Tintal
Ram Narayan, Anindo Chatterjee, Uma Mehta & Uma Phalke

Raga Mishra Bhairavi: Alap
Raga Mishra Bhairavi: Alap
Ram Narayan, Anindo Chatterjee, Uma Mehta & Uma Phalke

Raga Alhaiya Bilaval: Alap
Raga Alhaiya Bilaval: Alap
Ram Narayan, Anindo Chatterjee, Uma Mehta & Uma Phalke

Raga Alhaiya Bilaval: Compositions in Slow and Fast Tintal
Raga Alhaiya Bilaval: Compositions in Slow and Fast Tintal
Ram Narayan, Anindo Chatterjee, Uma Mehta & Uma Phalke

Rag Malkauns: Alap, Jor, Jhala
Rag Malkauns: Alap, Jor, Jhala
Uday Bhawalkar, Manik Munde, Uma Phalke & Marianne Svašek

Rag Shri: Alap, Jor, Jhala
Rag Shri: Alap, Jor, Jhala
Uday Bhawalkar, Manik Munde, Uma Phalke & Marianne Svašek

Rag Malkauns: Dhrupad Compositions
Rag Malkauns: Dhrupad Compositions
Uday Bhawalkar, Manik Munde, Uma Phalke & Marianne Svašek

0:00