album

Sukhmani Sahib Explained, Ashtpadi 5 (Language: Punjabi)

134 songs (3 hours and 23 minutes) Released on 6 May 2018
1
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 1 (Original Mix)
1:32
2
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 2 (Original Mix)
1:26
3
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 3 (Original Mix)
1:14
4
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 4 (Original Mix)
1:02
5
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 5 (Original Mix)
1:32
6
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 6 (Original Mix)
1:25
7
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 7 (Original Mix)
1:22
8
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 8 (Original Mix)
1:20
9
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 9 (Original Mix)
1:15
10
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 10 (Original Mix)
1:13
11
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 11 (Original Mix)
1:22
12
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 12 (Original Mix)
1:19
13
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 13 (Original Mix)
1:16
14
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 14 (Original Mix)
1:09
15
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 15 (Original Mix)
1:49
16
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 16 (Original Mix)
1:24
17
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 17 (Original Mix)
1:12
18
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 18 (Original Mix)
1:09
19
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 19 (Original Mix)
1:21
20
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 20 (Original Mix)
1:06
21
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 21 (Original Mix)
1:03
22
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 22 (Original Mix)
1:13
23
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 23 (Original Mix)
1:29
24
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 24 (Original Mix)
1:31
25
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 25 (Original Mix)
1:35
26
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 26 (Original Mix)
1:42
27
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 27 (Original Mix)
1:33
28
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 28 (Original Mix)
1:30
29
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 29 (Original Mix)
1:13
30
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 30 (Original Mix)
1:35
31
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 31 (Original Mix)
1:05
32
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 32 (Original Mix)
1:12
33
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 33 (Original Mix)
1:04
34
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 34 (Original Mix)
1:23
35
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 35 (Original Mix)
1:23
36
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 36 (Original Mix)
1:08
37
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 37 (Original Mix)
1:38
38
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 38 (Original Mix)
1:24
39
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 39 (Original Mix)
1:12
40
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 40 (Original Mix)
1:41
41
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 41 (Original Mix)
1:33
42
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 42 (Original Mix)
1:09
43
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 43 (Original Mix)
1:14
44
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 44 (Original Mix)
1:16
45
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 45 (Original Mix)
1:19
46
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 46 (Original Mix)
1:28
47
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 47 (Original Mix)
1:15
48
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 48 (Original Mix)
1:21
49
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 49 (Original Mix)
1:18
50
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Denhar Prabh Chhod Ke Laghe Aan Suaye - Nanak Sahib Sada Dayalu) Pt. 50 (Original Mix)
1:16
51
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 51 (Original Mix)
3:14
52
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 52 (Original Mix)
1:01
53
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 53 (Original Mix)
1:29
54
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 54 (Original Mix)
1:16
55
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 55 (Original Mix)
1:13
56
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 56 (Original Mix)
1:24
57
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 57 (Original Mix)
1:27
58
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 58 (Original Mix)
1:03
59
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 59 (Original Mix)
1:30
60
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 60 (Original Mix)
1:26
61
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 61 (Original Mix)
1:21
62
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 62 (Original Mix)
1:16
63
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 63 (Original Mix)
2:07
64
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 64 (Original Mix)
1:45
65
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 65 (Original Mix)
1:06
66
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 66 (Original Mix)
1:14
67
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 67 (Original Mix)
1:08
68
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 68 (Original Mix)
1:37
69
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 69 (Original Mix)
1:22
70
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 70 (Original Mix)
1:07
71
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 71 (Original Mix)
1:25
72
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 72 (Original Mix)
1:27
73
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 73 (Original Mix)
1:05
74
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 74 (Original Mix)
1:20
75
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 75 (Original Mix)
1:44
76
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 76 (Original Mix)
1:08
77
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 77 (Original Mix)
1:21
78
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 78 (Original Mix)
1:50
79
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 79 (Original Mix)
1:06
80
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 80 (Original Mix)
1:24
81
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 81 (Original Mix)
1:13
82
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 82 (Original Mix)
1:08
83
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 83 (Original Mix)
1:19
84
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 84 (Original Mix)
1:15
85
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 85 (Original Mix)
1:24
86
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 86 (Original Mix)
1:20
87
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 87 (Original Mix)
1:30
88
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 88 (Original Mix)
2:47
89
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 89 (Original Mix)
1:41
90
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 90 (Original Mix)
1:37
91
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 91 (Original Mix)
1:31
92
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 92 (Original Mix)
1:25
93
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 93 (Original Mix)
1:12
94
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 94 (Original Mix)
1:57
95
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 95 (Original Mix)
2:51
96
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Anik Bhaat Maya Ke Heatt - Safal Deh Nanak Har Har Naam Laye) Pt. 96 (Original Mix)
2:35
97
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 97 (Original Mix)
1:54
98
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 98 (Original Mix)
1:32
99
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 99 (Original Mix)
1:55
100
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 100 (Original Mix)
2:23
101
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 101 (Original Mix)
1:38
102
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 102 (Original Mix)
1:31
103
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 103 (Original Mix)
1:51
104
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 104 (Original Mix)
1:22
105
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 105 (Original Mix)
1:32
106
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 106 (Original Mix)
2:10
107
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 107 (Original Mix)
1:31
108
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 108 (Original Mix)
1:47
109
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 109 (Original Mix)
2:28
110
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 110 (Original Mix)
2:28
111
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 111 (Original Mix)
1:22
112
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 112 (Original Mix)
1:41
113
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 113 (Original Mix)
1:40
114
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 114 (Original Mix)
1:34
115
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 115 (Original Mix)
1:48
116
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 116 (Original Mix)
1:52
117
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 117 (Original Mix)
1:24
118
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 118 (Original Mix)
1:51
119
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 119 (Original Mix)
1:46
120
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 120 (Original Mix)
1:37
121
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 121 (Original Mix)
2:04
122
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 122 (Original Mix)
2:18
123
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 123 (Original Mix)
1:57
124
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 124 (Original Mix)
1:15
125
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 125 (Original Mix)
1:15
126
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 126 (Original Mix)
1:36
127
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 127 (Original Mix)
1:39
128
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 128 (Original Mix)
2:03
129
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 129 (Original Mix)
1:36
130
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 130 (Original Mix)
1:55
131
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 131 (Original Mix)
1:34
132
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 132 (Original Mix)
1:38
133
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 133 (Original Mix)
1:24
134
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 5 (Birthi Sakat Ki Aarja - Nemakh Nemakh Jap Nanak Hari) Pt. 134 (Original Mix)
1:49