album

THE JOURNEY I

10 songs (41 minutes)
1
A Chit Sat Pyat Kyi
3:32
2
A Mone Sit Myat Nhar Myar
4:40
3
Dar Than Hlat Nae Pyar Yay Sat
3:46
4
Dwi Ha
4:48
5
Mhat Mi Thay Yae Lar
3:25
6
Lu Mhar
4:10
7
Min Lay Hlote Shar
4:07
8
Nhaung Kyoe
4:57
9
Ngwe Kyi San
4:31
10
Pyay Lan Sone
3:46