album

The Days of Awe In Nusach & Song - Rosh Hashana

26 songs (54 minutes) Released on 7 September 2010
1
Ashrei Ha'am
1:50
2
Hineni
6:01
3
Kaddish
2:43
4
Avos
3:46
5
Zachreinu
0:46
6
Melech Ozer
1:05
7
Mechalkel Chaim
1:39
8
Mi Chamocha
1:11
9
Yimloch - Kel Emunah
1:25
10
Melech Elyon
1:30
11
Unesaneh Tokef
4:03
12
Kevakoras
2:50
13
B'Rosh Hashana
3:01
14
U'tshuvah
0:42
15
Kedusha
1:43
16
L'dor V'dor
2:51
17
V'chol Maminim
1:54
18
Aleinu
1:00
19
Ochila
1:51
20
V'al Yedei #1
2:22
21
Melech Al Kol Ha'aretz
1:16
22
Hayom Haras Olam
1:40
23
Areshes Sifaseinu
0:56
24
V'al Yedei #2
2:40
25
U'vyom Simchaschem
1:09
26
V'serav - V'sechezenah
2:10